1 декември 2010 г.

Излезе от печат първото издание на ИЕФЕМ


През месец ноември излезе от печат първата книга, издание на ИЕФЕМ. Това е монографията на гл. ас. д-р Иванка Петрова „Трудов свят и етнология”. Книгата представлява систематизирана разработка на конкретни проблеми от областта на трудовата етнология – едно перспективно и все още слабо развито изследователско направление в България. Авторката се насочва към етнологично проучване на трудовия свят на българите, представляващ единство на професионалната работа и свързаните с нея човешки отношения. Изследването се базира на хронологичната рамка от средата на ХХ век до наши дни и на основата на конкретни примери от трудовия свят в държавни и частни стопански организации проследява динамичните процеси в трудовото всекидневие на работещите и някои културни аспекти на тяхната професионална дейност. Изводите се основават на поставянето на проучваните явления в по-широк исторически, социален и културен контекст. Предмети на етнологичния анализ са празниците, представляващи пресечни точки на трудов и частен жизнен свят, доверието, социалният капитал и социалните мрежи в ролята им на важни културни характеристики на трудовия свят, както и различните културни стратегии за мобилизация на работната сила, подложени на трансформация и адаптация през последните години.

---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: