9 януари 2011 г.

Две нови книги

ИСТОРИЯ НА ЧЕХИЯ
Ян Рихлик и Владимир Пенчев
София, Парадигма, 2010 г.

Трудът се базира преди всичко на сериозните чешки изследвания от ХХ век, и най-вече – на излизащата днес „Голяма история на земите на Чешката корона“ (Velké dějiny zemí koruny české). Позовава се също на недовършения „Преглед на чехословашката история“ от 60-те и 70-те години на ХХ век, както и на първите две части на „Чехословашко родинознание“ (Československá vlastivěda). Използваната литература е посочена в приложение. При написването на историята на ХХ век авторът се позовава и на собствени архивни изследвания. Прегледът на културната история на чешките земи представлява самостоятелна част от книгата, дело на Владимир Пенчев.


САМУЕЛ ЯРОСЛАВ ЗАХЕЙ - "СЛОВАШКИЯТ КОНСУЛ" В БЪЛГАРИЯ 
Катарина Седлакова и Владимир Пенчев
София, Стигмати, 2010 г.

Изданието е посветено на личността и делото на Самуел Захей, личност, забравена в Словакия и почти непозната в България. То прави опит да представи различните аспекти от дейността на словашкия обществен деец и книжовник на словашка и българска земя: първите му обществени прояви в Словакия, контактите и отношенията му с мнозина видни представители на словашкото национално движение в края на XIX и началото на XX век, просветната, книжовната и политическата му дейност там, заминаването му за свободна България, установяването и първите му контакти в София, активните му прояви в българската обществена среда, усилията му за популяризиране на словашката национална идея, отношенията му със словашки културни и политически дейци; анализира творчеството на Захей, създавано основно на българска земя - журналистическите и пътеписните му публикации, преводите на българска литература, личните му творби и творческите му усилия за запознаване на българите със словаците с надеждата, че не само ще допринесе за взаимното опознаване между двата славянски народа, но и ще провокира нови изследователски търсения.


---
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: