1 април 2011 г.

Укрепване на националните възможности за опазването на нематериалното културно наследство: Стратегията на ЮНЕСКО за 2010-2011 г. и след това


Откриване на срещата„Укрепване на националните
възможности за опазването на нематериалното
културно наследство: Стратегията на ЮНЕСКО
за 2010-2011 г. и след това” 
В периода между 14-ти и 18-ти март 2011 г. в София се проведе международна работна среща, организирана от Секретариата за опазването на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО и от Националната комисия за ЮНЕСКО в България. Срещата беше на тема „Укрепване на националните възможности за опазването на нематериалното културно наследство: Стратегията на ЮНЕСКО за 2010-2011 г. и след това”. 

В срещата взеха участие 11 регионални експерти от следните страни в Азия и Европа – Турция, Гърция, Сърбия, Тайланд, Киргизстан, Франция, Италия, Русия, Украйна, Унгария и България. Повечето регионални експерти работят към научни организации и центрове, сътрудничещи на програмите на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. От българска страна официален представител в групата на експертите беше д-р Николай Вуков от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Освен регионалните експерти в срещата взеха участие също официални лица от централата на ЮНЕСКО и служители в представителства на организацията във Франция, Холандия, Италия, Узбекистан, Казахстан, Русия, Босна и Швейцария. От българска страна бяха включени също шестима наблюдатели – четирима от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, един от Софийски университет „Климент Охридски” и един представител на Министерство на културата.
Момент от срещата

Срещата беше открита от Тодор Чобанов, Заместник-министър на културата, от Сесил Дювел, член на Секретариата по въпросите на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО, и от д-р Николай Вуков – представител на ИЕФЕМ – БАН. Основни ръководители на сесиите по време на работната среща бяха Франк Прошан и Рийкс Смит – експерти на ЮНЕСКО по опазването на нематериалното културно наследство. Работната среща включваше презентации и дискусии по следните основни теми: преглед на конвенциите на ЮНЕСКО и по-конкретно на Конвенцията от 2003 г. по въпросите на нематериалното културно наследство (НКН); основни понятия и тенденции в опазването на НКН през последните години; участието на общностите в опазване на НКН и в изготвяне на регистри; мерки за опазване на НКН и споделяне на най-добрите практики; международната подкрепа за опазване на НИН; подготвяне на номинации за обекти на НКН, нуждаещи се от спешна защита; изработване на стратегии за повишаване на капацитета при опазване на НКН. В програмата бяха включени поредица от интерактивни занимания – ролеви игри, групови дискусии, викторини и пр., както и културни мероприятия, като посещение на Боянската църква и на Етнографския музей в София.

Акцентът на срещата беше именно върху подготвянето на обучители, които да могат да съдействат в провеждането на настоящи и бъдещи политики на ЮНЕСКО за опазването на НКН в различни страни по света. Необходимостта от подготвянето на такива обучители произтича от факта, че въпросът за опазването на НКН е сравнително нова тема в много страни и за много от тях е нужно организирането на специални обучения, с които те да се подпомогнат да прилагат ефективно Конвенцията на ЮНЕСКО и съпътстващите я документи. Срещата завърши с издаването на сертификати за успешно завършилите обучението експерти и наблюдатели. 

Връчване на сертификата на гл. ас. д-р Николай Вуков
Проведеното в рамките на една работна седмица обучение беше възможност да се споделят предишни и по-нови практики в опазването на НКН, като – посредством подготвянето на нова група обучители, се даде възможност за разширяване на мрежата от експерти по тези въпроси във всяка една от страните със свой представител на срещата. Фактът, че от българска страна основната група представители беше от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (а именно – един експерт и четирима от общо шест наблюдатели) говори много за доверието към Института като основен партньор на национално ниво по прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на НКН. Това е знак за добрата оценка на извършената през годините работа на колеги от Института, работили по изготвяне на национални регистри и номинации за НКН, а така също и ясна индикация за това, че плодотворното сътрудничество с ИЕФЕМ по провеждането на новите политики на ЮНЕСКО за прилагане на Конвенцията за НКН ще продължи и за в бъдеще.


---
Автор: Н. Вуков
Публикувал: Л. Гергова

Няма коментари: