30 януари 2013 г.

Анонс за научна конференция „Добре дошли в Киберия! Записки от дигиталния терен” (20 - 21 юни 2013 г.)

 20 - 21 юни 2013 г.
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Непрестанната и дълбока промяна в начините на комуникация, споделяне, мобилизация и творене, настъпила вследствие навлизането на дигиталните технологии във всекидневието, постоянно провокира изследователски търсения и дискусии във всички сфери на познанието. Появата на този нов „друг свят” поставя антрополози, етнолози, фолклористи, социолози, културолози и психолози в дефицит на компетенции, терминологичен апарат и методологически подходи. Самото понятие „киберпространство” и изобилието от пространствени метафори, с които социалните и хуманитарни учени си служат, за да опишат това ново „поле”, повдига нови въпроси около механизмите и културните практики на „правене” и „обитаване” на пространството в дигиталната епоха. И днес в страната ни са малко сериозните изследвания, посветени на кибер културите, виртуалното пространство, интернет и мобилните комуникации от гледна точка на хуманитаристиката или социалните науки. С този научен форум бихме искали не само още веднъж да провокираме проблематизирането и интерпретирането на киберпространството, но и да разширим дискусията извън вече очерталите се специализирани кръгове.

За участие в конференцията „Добре дошли в Киберия!” Записки от дигиталния терен се приемат както индивидуални заявки, така и заявки за панели. От своя страна бихме искали да предложим няколко изследователски посоки:

Теоретични и методологически дебати
·      Изследователски подходи, теоретични перспективи и методологически дискусии в изследванията на киберпространството и дигиталните култури 

Социални измерения 
·      Виртуални общности и нови социални мрежи
·      (Не)равенства, йерархии и граници в киберпространството 

Политически измерения
·      Виртуалност, гражданство и политическо участие. Политически ритуали, мобилизации и протести в киберпространството.
·      Виртуални места, хибридизация на публично и частно в киберпространството
·      Националната държава и киберпространството
 

Културни и комуникационни измерения
·      Киберкомуникация, кибертекстове и дигитални жанрове. Дигитална компетентност и езикови особености 
·       Кибер-, дигитално и интернет изкуство  
·      Дигитални игри и игрови култури
·      Киберфолклор
 

Психологически измерения   
·      Виртуална и киберсетивност
·      Киберзависимости


Юридически измерения  
·      Знание, авторско право и културно наследство в Интернет
·      Кибернаблюдение и киберпрестъпления


В конференцията ще бъдат включени студентски панели, участие в които могат да вземат докторанти и студенти в магистърски програми.
Моля изпращайте заявките си на имейл cyberconference2013@gmail.com до 25 април 2013 г. Индивидуалните заявки трябва да съдържат име и институция на участника, информация за контакт, заглавие на предлагания доклад и резюме до 1000 символа. Заявките за панели трябва да съдържат име и институция на участниците, информация за контакт на водещия панела, заглавие на панела, заглавие на предлаганите доклади и резюмета до 1000 символа всяко.

Важни дати:
Краен срок за изпращане на заявки:                                                          25 април 2013 г.

Уведомяване на участниците за приемане/отхвърляне на заявката им:     15 май 2013 г.

Обявяване на програмата на конференцията:                                             5 юни 2013 г.


Работен език: български.

Такса правоучастие: няма.Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в онлайн издание.Организационен комитет: проф. д.изк. Лозанка Пейчева, гл. ас. д-р Лина Гергова, гл. ас. д-р Светла Казаларска, гл. ас. д-р Ангелина Илиева.

Няма коментари: