23 февруари 2016 г.

Представяне на книгата "Хърватските бугарщици и техните български съответствия"

На 23 февруари 2016 г. от 16:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска 6А“ бе представена книгата на проф. Стефана Стойкова

„Хърватските бугарщици и техните български съответствия.
Статии и материали“

Хърватски бугарщици - корица

Представянето на книгата е част от семинара „Фолклорна словесност – традиции, състояние, тенденции“, организиран от секциите „Антроплология на словесните традиции“ и „Сравнителни фолклористични изследвания“ при ИЕФЕМ – БАН.Книгата е посветена на хърватските бугарщици, които представляват особен дял от южнославянската епическа традиция. Поместени в хърватски ръкописи от XVI до средата на XVIII в., бугарщиците са най-старите записи на южнославянски юнашки песни. В сборника проф. Стойкова представя на едно място статии и изказвания на български автори по въпроса за бугарщиците. Публикува всички събрани през втората половина на XX в. у нас и в голямата си част необнародвани теренни материали и анализира връзката на тези песни с българската епическа традиция.

Проф. Стефана Стойкова


Проф. Стефана Стойкова е виден български фолклорист, изследовател на българския фолклор. Дългогодишен заместник директор на Института за фолклор при БАН, ръководител на секция „Словесен фолклор“ и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгите „Българските народни гатанки“ (монография, 1961 г.), „Български народни гатанки“ (1970, 2 изд. 1984, 3 изд. 2011), „Българска народна поезия и проза Т. 3. Хайдушки народни песни“ (1981), „Български пословици и поговорки“ (2007), и е сред авторите на следните значими сборници с фолклорни материали: „Български юнашки епос“ (1971), „Български народни балади и песни с митически и легендарни мотиви“. Ч. 1-2 (1993-1994), „Български хайдушки и революционен песенен фолклор“ (2001) и др. Носител е на международната награда „Йоан Готфрид Хердер“ (1983).

Няма коментари: