24 юни 2014 г.

Открито заседание за защита на дисертационен труд

Доц. д-р Ружа Георгиева Нейкова
секция „Етномузикология и етнохореология“

25 юли 2014 г., 11:00 ч.
Заседателна зала на ИЕФЕМ – ул. «Акад. Г. Бончев» бл. 6, ет. 7
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема
„Етнокултурни паралели по пътя на българите в Балкано-Кавказкото пространство и Поволжиетоза присъждане на научната степен «доктор на науките»

Председател на научното жури:  проф. д.ф.н. Албена Георгиева
Автореферат
Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата на докторската дисертация на доц. д-р Ружа Г. Нейкова са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, както и на http//iefem.bas.bg/.
Публикувана на 24.06.2014 г.

Няма коментари: