23 юли 2014 г.

Конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2014/2015 г.

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН обявява 

КОНКУРС
за прием на редовни докторанти за учебната 2014/2015 г.

в съответствие с Решение № 293 на Министерски съвет от 13.05.2014 г. по следните специалности
(ДВ бр. 60 от 22 юли 2014 г.):

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография) – 3
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика) – 2
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика – Балкански фолклор) – 1
8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства – Народни изкуства) – 1
8.3.  Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство – Музикален фолклор) – 1

В срок от 18.08.2014 г. до 17.10.2014 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.  Молба до директора на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ), в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. (Приложение 1)
2.  Автобиография
3.  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея
4.  Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
5.  Медицинско свидетелство
6.  Свидетeлство за съдимост
7.  Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8.  Фактура (или копие) за платена  такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН (ул. „Сердика“ № 4).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите се уведомяват писмено за допускането им до участие в конкурса.

Период на провеждане на изпитите: 
по  специалността – от 01.12.2014 г. до 05.12.2014 г.
по чужд език – от 15.12.2014 г. до 19.12.2014 г.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко много добър 4,50 и по чужд език не по-малко от добър 4,00.

За справки:
ИЕФЕМ–БАН – София, ул. „Московска“ 6А, стая 102, тел. 02 988 42 09, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, стая 702, тел. 02 979 30 11, или ЦУ–БАН – София, ул. „15 ноември“ № 1, стая 310, тел. 979 52 60 и 986 17 34.

Публикувана на 23.07.2014 г.

Няма коментари: