5 септември 2014 г.

Защита на дисертационния труд на Мария Димитрова

На 6 октомври 2014 г. от 14:30 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ на ул. „Московска“ 6А ще се състои открито заседание на научно жури за защита на дисертационния труд на Мария Димитрова Димитрова, задочен докторант към секция „Антропология на словесните традиции“ на тема „Образът на смъртта в българската фолклорна култура“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Научeн ръководител: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева.
Председател на научното жури: доц. д-р Валентина Васева.

Автореферат

Рецензии:
Доц. д-р Валентина Васева
Доц. д-р Ирена Бокова

Становища:
Проф. дсн Веска Кожухарова-Живкова
Доц. д-р Николай Ненов
Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Московска“ 6А, както и на http://iefem.bas.bg.

Публикувана на 05.09.2014 г.

Няма коментари: