5 септември 2014 г.

Защита на дисертационния труд на Начо Димитров

На 7 октомври 2014 г. от 15:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ на ул. „Московска“ 6А ще се състои открито заседание на научно жури за защита на дисертационния труд на Начо Димитров Димитров, редовен докторант към секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ на тема „Трудова мобилност на каракачаните в България в постсоциалистическия период“ за придобиване на образователна и научна степен доктор“.

Научeн ръководител: доц. д-р Женя Пимпирева.
Председател на научното жури: доц. д-р Ана Лулева.

Автореферат

Рецензии:
Проф. д.ф.н. Радост Иванова
Доц. д-р Ана Лулева

Становища:
Доц. д-р Екатерина Никова
Доц. д-р Михаил Груев
Доц. д-р Женя Пимпирева

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Московска“ 6А, както и на http://iefem.bas.bg.

Публикувана на 05.09.2014 г.

Няма коментари: