24 октомври 2014 г.

Защита на дисертационния труд на Милена Маринова

На 25 ноември 2014 г. от 14:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ на ул. „Московска“ 6А ще се състои открито заседание на научно жури за защита на дисертационния труд на Милена Милкова Маринова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“ на тема: Българската сватба през ХХ век – динамика на промените“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.
Научeн ръководител: доц. д-р Ваня Жекова.
Председател на научното жури: доц. д-р Евгения Троева-Григорова.
Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ (ул. „Московска“ 6А), както и на http://iefem.bas.bg.
Публикувана на 24.10.2014 г.

Няма коментари: