21 октомври 2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Осигуряване и продажба на гориво за отопление за нуждите на ИЕФЕМ – БАН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, София 1113, Република България, За: Татяна Димова, тел.: 02 9801162, e-mail: iefem.kancelaria@gmail.com, факс: 02 8052611
Място/места за контакт: ул. „Московска“ 6А
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iefem.blogspot.com/, http://iefem.bas.bg
Адрес на профила на купувача: http://iefem.blogspot.com/, http://iefem.bas.bg
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Осигуряване и продажба на гориво за отопление за нуждите ИЕФЕМ – БАН
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
09135100
Описание:
Гориво за отопление

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
36000 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ул. „Московска“ 6А
NUTS:
BG411
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Всеки Участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти. 2. При изпълнението на поръчката, участникът трябва да спазва всички нормативни актове на българското право, както и приложимите норми на правото на Европейския съюз, отнасящи се до продажби и доставки на горива на краен получател. 2.1. Всички видове горива, които ще се доставят по тази поръчка трябва да отговарят на изискванията на: • Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн. – ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.); • Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. – ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г.; в сила от 29.06.1996 г.; изм. и доп.); • Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. – ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. и доп.). 3.Участникът трябва да има общо приходи (ако е физическо лице общ доход) за последните три финансови години (2011 – 2013 г.) в размер на минимумполовината от прогнозната стойност на публичнаката покана– общо за трите години. 4.Технически възможности и квалификация 4.1. Участникът трябва да представи декларация от негово име, удостоверяваща, че към датата на подаване на офертата участникът има право да продава на територията на Република България като краен разпространител продажби и доставки на горива на краен получател. 4.2. Участникът трябва да представи декларации за съответствие за предлаганите от него горива като краен разпространител, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и да е изготвена по образеца в Приложение № 8 към чл. 10, ал. 2 от същата Наредба. 4.3. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години до датата представляваща крайния срок за подаване на офертите и/или да изпълнява и в момента най-малко два договора, включващи осигуряване и продажба на гориво за отопление, като всеки един от тези договори трябва да е на стойност минимум 36000 лева без ДДС. 4.4. Участникът следва да разполага с технически възможности за доставка на гориво за отопление на място – минимум 2 броя специализиран превоз – цистерни за доставка на място с обем максимум до 6 тона. 4.5. Участникът следа да доставя заявеното гориво не по-късно от 14 дни от подаване на заявката на възложителя.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
04/11/2014 16:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 07.11.2014 г. в сградата на ИЕФЕМ-БАН, гр. София, ул. „Московска“ 6А, директорски кабинет, ет. 1
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
31/10/2014

ДОКУМЕНТИ

Няма коментари: