18 декември 2014 г.

Защита на дисертационния труд на Иглика Мишкова

На 20 януари 2015 г. от 13:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ (ул. Московска“ 6А) ще се състои открито заседание на научно жури за защита на дисертационния труд на Иглика Георгиева Мишкова, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, на тема „Образование в музея. Състояние и перспективи в България“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Научeн консултант: доц. д-р Ана Лулева

Председател на научното жури: доц. д-р Ана Лулева


Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ (ул. „Московска“ 6А), както и на http://iefem.bas.bg.


Публикувана на 19.12.2014 г.

Няма коментари: