8 януари 2015 г.

Търг за отдаване под наем на част от недвижим имот („Зимна градина“)

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН
гр. София 1000, ул. „Московска“ № 6А
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 44 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Решение на Ръководството на БАН, Протокол № 42/12.10.2010 г., т. 2.1., писмо на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН № 582.СБ/16.07.2014 г. и Писма на БАН № 32-15-32/30.07.2014 г., № 32-15-39/01.12.2014 г., и в изпълнение на Заповед № 332/01.12.2014 г., изменена със Заповед № 335/02.12.2014 г., изменена със Заповед № 352/17.12.2014 г. на директора на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН
ОБЯВЯВА
На 10.02.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – гр. София, ул. „Московска“ № 6А, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот – публична държавна собственост.
Предназначение на имота – „Зимна градина“ заедно с прилежащи две помещения с обща площ от 134 кв.м. – ще се използва в съответствие с предназначението на сградата – за изложбени зали и демонстрационни експозиции на музейни експонати и произведения на народни художествени занаяти.
Имотът е разположен на партерния етаж в сградата на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – гр. София, ул. „Московска“ № 6А, с вход от площад „Александър I“ № 1.
Първоначална тръжна месечна наемна цена: 7 600.00 (седем хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 500 (петстотин) лева, внесени по сметка на ИЕФЕМ – БАН, IBAN BG22 UNCR 9660 3119 9041 13, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, клон „Иван Вазов“ за участие в търг за отдаване под наем на помещение, представляващо „Зимна градина“ с прилежащи помещения.
Документацията за участие в търга се получава в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН, гр. София, ул. „Московска“ № 6А, стая 102, срещу документ за платена с банков превод сума от 80 лв. с ДДС по сметката на ИЕФЕМ – БАН, IBAN BG22 UNCR 9660 3119 9041 13, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, клон „Иван Вазов“, всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа. Тръжната документация се получава лично или чрез упълномощено за целта лице.
Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в сградата на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, ул. „Московска“ № 6А, Канцелария, стая 102, от 10.00 до 15.00 часа.
Краен срок за подаване на заявленията – 15.00 часа на 09.02.2015 г.
Тел. за контакти: 02/988 42 09

Текстът на обявата може да бъде изтеглен в PDF формат тук.

Няма коментари: