22 април 2015 г.

Докторантски семинар на тема: „Юбилейните сборници като свидетели на епохата. Към въпроса за рецепцията на Кирило-Методиевската традиция в модерната българска култура“На 28 април 2015 г. (вторник) от 11.00 часа в зала № 19 на ИЕФЕМ-БАН ще се проведе докторантски семинар по проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“.

На семинара гл. ас. д-р Евелина Джевиецка (КМНЦ) ще изнесе презентация на тема:

Юбилейните сборници като свидетели на епохата. Към въпроса за рецепцията на Кирило-Методиевската традиция в модерната българска култура

Изследването е посветено на функционализирането на фигурите на Кирил и Методий (третирани като място на паметта) след 1944 г. Авторката проследява как те се интерпретират и представят в юбилейните книжни издания, като по този начин ще повдигне въпроса за маркирането на българската културна памет сред елитите, а по-специално – в научните среди през ХХ век.


Заповядайте!

Няма коментари: