24 септември 2015 г.

„Образование в музея. Състояние и перспективи в България”

На 24.09.2015 г. от 16.30 ч. в Зала №19 на ИЕФЕМ – БАН ще бъде представена книгата на д-р Иглика Мишкова „Образование в музея. Състояние и перспективи в България”. Книгата е издадена от ИК ”Гутенберг” по проекта на ИЕФЕМ ”Стимулиране развитието на научния потeнциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности” с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на Европейския съюз.

 http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2015/09/Iglika-Mishkova.jpg


 „Образование в музея“ представлява оригинален авторски принос към изследванията на една от същностните функции на музея – образователната. В книгата се представя научно изследване и теоретично изясняване на образователните функции на музеите чрез анализ на музейните експозиции, взаимоотношенията с публиката и създаването на специфични музейни образователни програми. Основният обект на изследването са музеите – както в България, така и в редица страни от Европа, САЩ и специално от района на Балканите. Анализът е поставен в по-широкия контекст на променящите се функции на музейната институция и концепциите за музейна експозиция и комуникация с публиката. Използван е интердисциплинарен подход – интегрира в себе си изследвания от музеоложки, етноложки, антропологически и исторически характер. Книгата е резултат от много добро познаване на съвременната научна литература, сполучливо подбрани добри практики на европейски музеи и богатия опит на авторката.
Иглика Мишкова е доктор по музеология, уредник в Националния етнографски музей – БАН. Автор и участник в множество етноложки проекти. Ръководи българския екип в проекта „Карнавалът – крал на Европа“ по програмата на Европейската комисия „Култура“. Автор е на публикации в сферата на етнологията и музеологията.
Представянето е част от програмата на третата национална конференция „Дебати в музеологията“ – „Музеят отвъд нацията?“, която ще се проведе в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН (ул. Московска 6-А), на 24 и 25 септември.
22.09.2015

Няма коментари: