5 април 2016 г.

„Етични принципи и етични кодове в опазването на нематериалното културно наследство”

На 15 март 2016 г., вторник от 10:00 часа
в заседателната зала на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 7се проведе лекция от Семинара „Нематериално културно наследство” на тема:

„Етични принципи и етични кодове
в опазването на нематериалното културно наследство”

Nemater. kult. nasledstvo

Лектор беше гл. ас. д-р Миглена Иванова

Днес етическата проблематика има все по-важно място в областта на медицината, политиката, бизнеса, научните изследвания и в много други сфери на живота. Отделни етични съображения вече са били обект на обсъждане в контекста на прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, но нито в Конвенцията, нито в Оперативните директиви за нейното прилагане могат да се открият системни насоки за създаването на кодекси за поведение или за последователно прилагане на етични принципи. В този смисъл следва специално да се отбележи наскоро гласуваното Решение 10.COM 15.a на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство и особено анексът към него, съдържащ изчерпателен набор от общи принципи, които да служат като основа за разработването и въвеждането на етични норми, съобразени с конкретния контекст на опазване на нематериалното културно наследство. По време на сбирката на семинара „Нематериално културно наследство” на 15 март 2016 г. ще бъде представен и коментиран този важен и все още недостатъчно популярен документ. Предвижда се също така да се обсъдят актуалното състояние на взаимодействието между носителите на нематериалното културно наследство и другите участници в процесите на опазването му, както и възможностите тези взаимоотношения да се регулират от нарочни етични правила и норми.

Етика и нематер. култ.

Няма коментари: