4 ноември 2013 г.

Представяне на проект на ИЕФЕМ - БАН по ОП „Развитие на човешките ресурси” (2007–2013)На 12 ноември 2013 г. (вторник) от 14.30 часа в Зала 19 на ул. „Московска” 6А Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН ще направи представяне на проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ръководител на проекта е доц. д-р Ана Лулева.Основната цел на проекта е, от една страна, да предложи качествено обучение и да стимулира изследователската работа на докторанти, постдокторанти и млади учени като база за постигане на висококачествен научен продукт в областта на културната памет, културното наследство и идентичности. От друга страна, се цели повишаване конкурентоспособността на младите учени като професионалисти, тяхното успешно включване и устойчиво присъствие в европейското изследователско пространство.Основните дейности, предвидени в проекта, са: обучение на докторанти, постдокторанти и млади учени чрез курсове лекции, семинари и консултации; осъществяване на мобилност и активен научен обмен в областта на културната памет и културното наследство; осигуряване на достъп и регулярна работа с електронни  бази данни и библиотеки; публикационна дейност.       

Няма коментари: