18 май 2015 г.

Трета научна конференция на тема: „Музеят отвъд нацията?

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ-БАН
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в
Третата научна конференция от серията

ДЕБАТИ В МУЗЕОЛОГИЯТА

на тема:

МУЗЕЯТ ОТВЪД НАЦИЯТА?
24 – 25 септември 2015 г., ИЕФЕМ – БАН (ул. „Московска“ 6а, София)


Модерният музей безспорно е една от културните технологии, с помощта на които националният проект фиксира, опредметява, консолидира големия разказ за нацията през XVIII и XIX век. В още по-голяма степен това важи за етнографските и историческите музеи в Централна и Източна Европа, където се налага етноцентричният, а не гражданският модел на нацията. В края на XX и началото на XXI век, в условията на повсеместна, ускорена и необратима глобализация, сме свидетели, от една страна, на разклащане на националното – отслабване на ролята на националната държава и разгръщане на транс- и постнационални структури, интереси и солидарности, от друга страна – на неговото възраждане и мобилизиране. Същевременно, въпреки кризата на музея като институция през последните десетилетия (свързана най-общо с фактори като състоянието на знанието в постмодерната ситуация, неолиберализацията на културата и др.), музеят като специфична културна форма проявява завидна жизненост и устойчивост, а също така – удивителна изобретателност и гъвкавост. Появата и разпространението на екомузеите и общностните музеи например може да се интерпретира като опит за удържане на връзката между общност, култура и територия в условията на интензивна детериториализация на културата. Музей 2.0, или музеят на участието, идва в отговор на културните, социални и политически трансформации, настъпили вследствие на „дигиталната революция“. Музеите на миграциите, които възникват масово през последното десетилетие, свидетелстват както за значимостта на миграцията като глобален феномен, така и за промяната в мисленето на културата като мобилна, хибридна, динамична.
По какъв начин обаче музеят ще отговори на предизвикателствата на „постнационалната констелация“? Възможен ли е „постнационален музей“? Как музеят артикулира новите постнационални, транскултурни, хибридни идентичности? Това са основните въпроси, които Третата научна конференция от серията „Дебати в музеологията“ ще постави на обсъждане.

И още: Какво се случва с големия национален разказ в музея? Разпада ли се, или обратно – втвърдява се? Появяват ли се на негово място регионални, локални, микро-разкази? Разкази, подхранвани от други, алтернативни перспективи (като например джендър перспективата)? Как националният разказ се вписва в големия европейски разказ? Или в други универсални, глобални разкази? Появява ли се постнационален разказ? Има ли място разказът за нацията като „въобразена общност“ в музея? Какви са новите музейни мутациии на националния разказ? Как се преинтерпретират музейните артефакти в транс- и постнационални рамки? Как безпокойствата на постнационализма влияят върху събирателските и експозиционни стратегии на музея?

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Очакваме заявките Ви за участие до 31 юли 2015 г. на имейл: muzej.iefem@gmail.com.
Заявките трябва да съдържат име и институционална принадлежност на участника, имейл за контакт, заглавие на предлагания доклад и резюме. Подбрани доклади от конференцията ще бъдат публикувани в рецензиран научен сборник.
Разноските за настаняване и транспорт са за сметка на участниците.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Гл.ас. д-р Светла Казаларска, гл.ас. д-р Елена Водинчар, д-р Иглика Мишкова, Димитър Василев

Няма коментари: