21 ноември 2016 г.

„От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до българската аналитичнопсихологическа антропология“

На 11.10.2016 г. от 18 часа в ИЕФЕМ – БАН, ул. Московска 6а, зала № 19, се състоя представянето на тритомника на проф. д.ф.н. Анатол Анчев

„От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов
до българската аналитичнопсихологическа антропология”

plakat2_anchev-predstavjane-na-kniga

Книгата беше представена от проф. д.изк. Лозанка Пейчева и от автора.

Стремежът на тази книга е: да бъде най-пълната българска версия за същността на психологическата антропология в нейния цялостен научно-изследователски дискурс, включващ създаване и взаимовръзка с други научни дисциплини, път на развитие, съвременно състояние и перспективи; да разкрие смисъла и значението на двете най-значими подполета в тази наука – психоаналитичната антропология и аналитичнопсихологическата антропология, като постави акцент върху рецепцията им в българската наука, проследявайки научно-историческите предпоставки за това; да представи подробно изследователските опити на българските учени в полето на аналитичнопсихологическата антропология, като направи аналитичнопсихологически прочит на трудовете на редица български етнолози и фолклористи (започвайки с един от най-ярките основоположници на академичната ни хуманитаристика Иван Д. Шишманов, продължавайки с неговия ученик и съратник Михаил Арнаудов и стигайки до съвременните учени); да покаже дългогодишните усилия на автора на тази книга за създаване, развитие и утвърждаване на българска аналитичнопсихологическа антропология.
Настоящата книга разкрива теоретичните и практическите основания за появата на аналитичнопсихологическата антропология и за дейността по света и в България в нейното научно-изследователско поле, представя най-ярките чуждестранни и български дейци в тази област, посочва основните трудове и идеи в аналитичнопсихологическата антропология, показва практическото приложение на тази наука, разяснява как се случва обучението в аналитичнопсихологическа антропология в България, проследява какъв е пътят на един млад човек, решил да се занимава с тази наука и какви са перспективите на българската аналитичнопсихологическа антропология, напомня, че науката (с цялата й сериозност) може да бъде и („несериозна”) игра и изкуство, което я обогатява откъм смисъл и съдържание.


 Книгата се състои от: предговор от проф. д.изк. Лозанка Пейчева; увод; осем глави – Глава първа. Видове антропологии, видове психотерапевтични методи и мястото на аналитичнопсихологическата антропология сред тях; Глава втора. Психологичeската основа в народоуката на Иван Д. Шишманов; Глава трета. Психологическата страна в научните изследвания на Михаил Арнаудов; Глава четвърта. По пътя към българската аналитичнопсихологическа антропология; Глава пета. Методично прилагане на аналитичнопсихологически подход в проучванията ми на българската традиционна култура; Глава шеста. Дисертационни трудове в областта на аналитичнопсихологическата антропология; Глава седма. Българското общество по аналитична психология „К. Г. Юнг” – място за трупане на теоретични и психотерапевтични знания и опит в областта на аналитичната психология, благодатна среда за намиране на съмишленици и кадри за успешно реализиране на идеята за създаване и утвърждаване на българска аналитичнопсихологическа антропология; Глава осма. Съвместната ми работа с Михаела Виденова за утвърждаване на българската аналитичнопсихологическа антропология; вместо заключение; приложение – Резюмета, Професионална биография на Анатол Василев Анчев, Рецензии.

 
Личният авторов подход към всяка глава, субективното отношение към съдбата и към творческия дух на науката (неразделна част от съдбата на автора и от неговия творчески дух, и обратното – неговата съдба и неговият творчески дух, като неразделна част от науката) превръщат тази книга в своеобразна книга-изповед, книга-болка, книга-горчивина, книга-вяра, надежда и любов. Не без основание авторът може да я нарече „книгата на моя живот” (в буквален и в преносен смисъл), тъй като тя е книга-равносметка на постигнатото от него досега – своеобразен завършек на близо четиридесетгодишен негов упорит и всеотдаен изследователски труд в областта на фолклористиката, етнологията и аналитичнопсихологическата антропология, изпълнен с много трудности и препятствия от най-различно естество, но и с приятните вълнения от научните предизвикателства, с раждането и реализирането на нови идеи и със сладостта от постигнатите успехи.


Книгата, която е в три тома с обем 1944 с., е с обща цена 150 лв, в тираж 100 броя.

Няма коментари: