28 декември 2016 г.

„Фолклор. Разказване. Религиозност“: юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Албена Георгиева

На 8 ноември от 18:00 ч. в Големия салон на Българска академия на науките се състоя официалното представяне на юбилейния сборник в чест на проф. д.ф.н. Албена Георгиева
„Фолклор. Разказване. Религиозност“Сборникът съдържа в разгърнат вид докладите, изнесени на проведената през април 2014 г. кръгла маса по повод 60-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Албена Георгиева – утвърден български учен със значимо място в съвременната фолклористика и етнология на религията. Юбилейната кръгла маса беше организирана по инициатива на секция „Антропология на словесните традиции“ при Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Темите на изнесените доклади съответстваха на основните занимания и приноси на Албена Георгиева като събирач и познавач на устната фолклорна традиция, като изследовател на разказите и разказването, на народното християнство, на локалната религиозност.


Подготвеното издание е актуално в научния си дискурс, доколкото представя част от съвременните търсения и дебати в областта на фолклористиката, етнологията и културната антропология. Тематичната насоченост на публикуваните текстове е свързана с фолклора като културно наследство и жива практика, с устните разкази и разказването като културно явление, с религиозните култури и специфичните проявления на християнството на локално ниво. Статиите са обединени в следните раздели: Религиозни традиции и културни модели; Свети места и местни култове; Фолклорни текстове и жанрове; Превъплъщения на религиозното; Фолклор и (пост)модерност. В изданието участват 19 автори с разнообразна подготовка: филолози, историци, изкуствоведи, етнолози, богослови. Това определя и интердисциплинарния характер на сборника, в който отделните статии предлагат разнообразие от гледни точки, теоретични рамки и методологически подходи към наблюдаваните явления. Същевременно томът представя множество конкретни случаи и теренни изследвания, обсъжда различни изследователски проблеми, предлага идеи и хипотези. 

Съставители: Ангелина Илиева, Вихра Баева, Лина Гергова, Мариянка Борисова, Яна Гергова

Няма коментари: