28 декември 2016 г.

Изложба "Срещи в странджа" и кръгла маса „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“

На 3 декември в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките се проведе Кръгла маса на тема „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“. В кръглата маса ще вземат участие специалисти от различни институции в България, Словения, Хърватия, Румъния и Грузия.
plakat-strandja

Организатори на кръглата маса са Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и ИЕФЕМ – БАН, в сътрудничество със Словенския етнографски музей.

%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d0%b8

Във фокуса на дискусиите ще бъдат възможностите на Музея да експонира нематериалното културно наследство по най-добрия начин; опасностите от неговата музеефикация и пр. Целта на форума е чрез изложенията на поканените колеги и последвалите ги дискусии да бъдат създадени условия за развитие на важни аспекти за теоретичното осмисляне на: опазването на нематериалното културно наследство и неговата видимост; изясняване на методологическия апарат, чрез който музеите в региона на Югоизточна Европа участват в опазването на нематериалното културно наследство, както и обмяна на опит за практикуваните добри практики – начини за осигуряване на неговата видимост.

Програмата на събитието можете да видите тук:

Провеждането на кръглата маса е съпътствано от изложбата „Срещи в Странджа“, показваща резултати от работата в областта на опазване на нематериалното културно наследство от два проекта, изпълнявани от неправителствени организации с помощта на доброволци и подкрепени от Националния фонд Култура. Изложбата ще бъде открита на 2 декември от 17.30 часа в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей.
Изложба „Срещи в Странджа“ представя резултатите от теренното проучване и документиране на нематериално културно наследство, проведени през август 2016 г. в няколко странджански села, част от проекта „Добър ден, Майсторе! Как я построи?“. Както самото заглавие подсказва, фокус на изследването и изложбата са майсторите, които владеят традиционни техники за градеж и обработка на дърво, камък, глина. Проектът е разработка на Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“ – организация на специалисти в областта на опазването на културното и природно наследство.

Round Table
“Between the Visible and the Invisible: The Intangible Cultural Heritage and the Museum”
Round Table “Between the Visible and the Invisible: The Intangible Cultural Heritage and the Museum” will be held on December 3rd at the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum in Sofia. The forum will gather experts from different institutions from Bulgaria, Slovenia, Croatia, Romania and Georgia. The Round table will enable discussions related to the capabilities of a Museum to showcase in the best possible way the ICH; the danger of ‘museefication’ (de-vitalisation) of the ICH, etc. The aim of the forum is through presentations of the participants and the follow-up discussions, to create conditions for the development of important aspects of the theoretical understanding of: safeguarding of intangible cultural heritage and its visibility; clarification of the methodological mechanism by which the museums in the region of South-Eastern Europe participates in safeguarding of intangible cultural heritage, as well as exchange of best practices of the ways to ensure its visibility.

The program of the forum could be found here:
agenda_round_table_en

The Round table will be accompanied by an exhibition showing the results of two projects in the field of safeguarding of intangible cultural heritage, implemented by NGOs with the help of volunteers and supported by the National Culture Fund. The exhibition will open on  December 2 at 17.30 in  the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum.

Няма коментари: