24 юни 2014 г.

Открито заседание за защита на дисертационен труд

Доц. д-р Ружа Георгиева Нейкова
секция „Етномузикология и етнохореология“

25 юли 2014 г., 11:00 ч.
Заседателна зала на ИЕФЕМ – ул. «Акад. Г. Бончев» бл. 6, ет. 7
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема
„Етнокултурни паралели по пътя на българите в Балкано-Кавказкото пространство и Поволжиетоза присъждане на научната степен «доктор на науките»

Председател на научното жури:  проф. д.ф.н. Албена Георгиева
Автореферат
Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата на докторската дисертация на доц. д-р Ружа Г. Нейкова са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 6, както и на http//iefem.bas.bg/.
Публикувана на 24.06.2014 г.

18 юни 2014 г.

Семейна образователна програма по повод изложбата "Куклен свят"


По повод  изложбата на ИЕФЕМ „КУКЛЕН СВЯТ”, Фондация "Моят музей" организира на 21 юни от 11:00 ч. семейна образователна програма, свързана с „ВАЯНГ КУЛИТ” – изкуството на индонезийския театър на сенките. В театралното представление се използват кукли и насочена светлина, която проектира техните сложни контури в драматични сенки върху платно. Изпълненията винаги са съпроводени от оркестър и традиционно започват през нощта. Представленията с кукли са сред най-древните разказвателни традиции и са залегнали дълбоко в индонезийската култура. Те са символ на мъдростта на предците. Куклите са плоски, изработени от кожа и са богато декорирани и перфорирани.

Гостите могат да видят оригинални индонезийски кукли на сенките, ще се запознаят с индонезийската театрална традиция и ще имат възможност да изработят свои кукли. Фондация "Моят музей" е разработила и поредица игри свързани с изложбата.

Очакваме ви!!!

КОГА: 21 юни, от 11-12:30 ч.
КЪДЕ:  ИЕФЕМ–БАН, София, пл. Княз Александър I, 1, етаж 2

16 юни 2014 г.

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Във връзка с честването на 145-годишнината от създаването си
Българска академия на науките

откри

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Целта на Ученическия институт към БАН (УчИ - БАН) е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас,  които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя от областите на науката и/или нейните приложения.
Всеки участник  в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в съавторство определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник,  университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”. Проектите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на оригиналност и творчество. В определен срок (посочен по-долу) проектите се предават за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област. Авторите на най-успешните разработки получават копие от рецензията на специалистите и покана за представяне на проекта на организирана от БАН

Ученическа научна сесия

 Тази сесия е едно от мероприятията, с които се отбелязва 145-годишнината от основаването на БАН.
При окончателното класиране на разработките ще се взема предвид съдържанието на проекта,  съобразяването с препоръките на рецензентите и самото представяне на проекта по време на  Ученическата научна сесия.  Авторите на най-високо оценените проекти ще получат награди, както и правото да проведат едномесечен стаж (със заплащане) в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на останалите проекти ще получат удостоверение за участие в УчИ - БАН.


ИЗИСКВАНИЯ


за оформяне на ученическите проекти

Текстът на проекта трябва да е написан на български език с някой от широко-разпространените компютърни редактори (MS Word, LaTeX и др.). Обемът не следва да надвишава 50 страници. Заглавната страница съдържа, освен темата на проекта, името/имената на авторите и на научния ръководител, адрес за връзка с тях (електронна поща, мобилен телефон, пощенски адрес). Проектът трябва да е съпроводен от резюме на български език с до 200 думи и от резюме на английски език (вкл. превод на заглавието), също  до 200 думи. В резюмето трябва да се съдържа информация в коя научна област е проектът и какви са оригиналните приноси на автора/авторите на разработката.
Изложението се разделя на глави/секции и започва с Увод, в който се формулират целите и задачите на проекта. По-нататък в увода се прави кратка анотация на съдържанието на отделните глави/секции. Проектът завършва със Заключение, в което се описва как са постигнати целите и как са решени задачите. В заключението трябва да се отбележи приносът на автора/авторите и да се направи коментар върху възможностите за по-нататъшно развитие на представения проект. Накрая се прилага списък на всички използвани източници – литература, интернет страници,  софтуерни продукти.
Проектите от техническите науки и техните приложения следва да съдържат подробно описание на продукта (устройство, приспособление и др.), снимков и/или видео материал, илюстриращ действието на продукта, както и други подкрепящи тезите на авторите материали.В проектите по информатика и информационни технологии с приложен характер изложението трябва да съдържа описание на програмната система/програмното осигуряване (което не зависи от програмната реализация); избор на програмно-технически средства; описание на реализацията (архитектура на системата и интерфейс). В приложение могат да бъдат включени ръководство за потребителя, програмен код и илюстриращи примери. Проектите по информатика и информационни технологии трябва да бъдат придружени от носител с изпълним код, необходим за подробното запознаване на рецензентите с разработката.


Рецензиране и оценяване на проектите

Основни показатели при оценяването са яснота и последователност на изложението, оригиналност, коректност на резултатите, отсъствие на технически и правописни грешки, прегледност на чертежи и графики, цялостно оформяне. По преценка на рецензента/рецензентите и на журито, даден проект може да бъде препоръчан за представяне пред Ученическата научна сесия чрез докладване или чрез представяне на постер.

Докладване и представяне чрез постер

Времето за докладване по време на Ученическата научна сесия е до 20 мин., които включват и 5 минути за въпроси, отговори и дискусия по темата. Изложението трябва да бъде кратко и ясно, да дава точна представа за същността на проекта и най-вече за приноса на автора/авторите по разработената тема. По време на докладването журито оценява умението на авторите да представят и защитят разработката си и да отговорят на поставените въпроси.
За участие с постер е достатъчно да се изготви и отпечата разширено резюме на проекта в обем не повече от шест страници (формат А4). По желание на авторите може да се оформи табло. Проектите от техническите науки и техните приложения, както и от областта на информатиката и информационните технологии могат да са придружени и от  демонстрации. Журито оценява умението на авторите да представят основните резултати на разработката си и да отговорят на поставените въпроси.
           
Срокове

В срок до 15 септември 2014 г. проектите трябва да пристигнат на адрес

Българска Академия на науките
Ученически институт
ул.”15 ноември” № 1
1040 София


Пратката трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта, текста на проекта на електронен носител (CD), придружаващо писмо със заявление, че авторите желаят да бъдат допуснати до представяне на проекта на Ученическата научна сесия . На електронния носител, като отделни текстови файлове, трябва да бъдат включени придружаващото писмо и резюметата на български и английски език. Проекти, за които на електронния носител липсват тези файлове, няма да бъдат допускани до участие.


В срок до 6 октомври 2014 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия проекти ще бъдат уведомени за мястото и датата на провеждане на сесията. Програмата на Ученическата научна сесия ще бъде обявена на електронната страница на БАН.


УчИ – БАН разпространява върху всички науки опита на Ученическия Институт по математика и информатика (УчИМИ), учреден през 2000 г. от ИМИ-БАН, Съюза на математиците в България, Фондация „ Еврика” и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” ( http://www.math.bas.bg/hssi ) . Към учредителите на УчИМИ впоследствие се присъедини „Американска фондация за България” ( http://www.math.bas.bg/hssi ).

4 юни 2014 г.

Изложбата "Рисувателите на Народния Етнографически музей. Изкуство в документите" гостува на АЕК "Етъра"
От 5.06. до 7.07. 2014 г. изложбата "Рисувателите на Народния Етнографически музей. Изкуство в документите" ще гостува на АЕК "Етъра". Изложбата представя работи на художниците Ари Калъчев, Борис Шаров, Евгения Лепавцова и Руси Ганчев, работили през края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ в. като рисуватели в Народния етнографически музей. Рисувателите са били ангажирани да подготвят паспорти на предметите от музейните колекции и да документират проучванията на терен. 
 Куратор - Емил Порталски