23 юли 2014 г.

Конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2014/2015 г.

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН обявява 

КОНКУРС
за прием на редовни докторанти за учебната 2014/2015 г.

в съответствие с Решение № 293 на Министерски съвет от 13.05.2014 г. по следните специалности
(ДВ бр. 60 от 22 юли 2014 г.):

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография) – 3
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика) – 2
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика – Балкански фолклор) – 1
8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства – Народни изкуства) – 1
8.3.  Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство – Музикален фолклор) – 1

В срок от 18.08.2014 г. до 17.10.2014 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.  Молба до директора на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ), в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. (Приложение 1)
2.  Автобиография
3.  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея
4.  Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
5.  Медицинско свидетелство
6.  Свидетeлство за съдимост
7.  Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8.  Фактура (или копие) за платена  такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН (ул. „Сердика“ № 4).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Кандидатите се уведомяват писмено за допускането им до участие в конкурса.

Период на провеждане на изпитите: 
по  специалността – от 01.12.2014 г. до 05.12.2014 г.
по чужд език – от 15.12.2014 г. до 19.12.2014 г.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко много добър 4,50 и по чужд език не по-малко от добър 4,00.

За справки:
ИЕФЕМ–БАН – София, ул. „Московска“ 6А, стая 102, тел. 02 988 42 09, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, стая 702, тел. 02 979 30 11, или ЦУ–БАН – София, ул. „15 ноември“ № 1, стая 310, тел. 979 52 60 и 986 17 34.

Публикувана на 23.07.2014 г.

15 юли 2014 г.

Представяне на сборника „Български фолклор от Северното Приазовие“
ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙБАН
и ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

имат удоволствието да Ви поканят на поредната среща на

Научно-изследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура“,
която ще се състои на 22 юли 2014 г. (вторник) от 17.00 часа в Зала № 19
на ИЕФЕМ–БАН, ул. „Московска“ 6А, ет. ІІ.


В рамките на двустранен проект между ИЕФЕМ
БАН и Националната академия на науките, Украйна
на срещата ще бъде представен сборникът

„БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР ОТ СЕВЕРНОТО ПРИАЗОВИЕ“

(гр. Бердянск, 2012 г.)


със съставител д-р ОКСАНА БОРИСОВНА ЧЕРВЕНКО,
старши преподавател в Института по филология и социални комуникации
към Бердянския държавен педагогически университет.

* * *

Книгата съдържа теренни записи от различни жанрове на българския фолклор в Бердянски, Приазовски и Приморски район на Запорожка област, Украйна. Сборникът е опит да се представи съвременното състояние и функционирането на фолклорни образци, все още актуални за културата на приазовските българи. В него са поместени записи на фолклорни текстове от 22-ма респонденти, направени от О. Червенко в периода 2007–2011 г. в гр. Бердянск, с. Трояни (Бердянски район), с. Анновка и с. Богдановка (Приазовски район) и в селата Гюновка, Лозоватка, Манойловка, Петровка и Преслав (Приморски район). Работата по записването и подредбата на фолклорните творби е извършена в рамките на дисертацията: „Локална специфика на песенния фолклор на българите от Северното Приазовие“ с отговорен редактор и научен ръководител Лариса К. Вахнина от Института за изкуствознание, фолклористика и етнология „М. Рилски“ към НАН, Украйна.

Към книгата е приложен и диск със записите, осъществени на терен, част от които ще имаме възможност да чуем по време на представянето.


Заповядайте!

3 юли 2014 г.

ЕТНОЛОГИЯ НА ФУТБОЛА в бр. 1 на сп. „Българска етнология“ за 2014 г.
Уважаеми колеги,

В разгара на футболните страсти от световното първенство в Бразилия от името на редколегията на „Българска етнология“ имам удоволствието да ви съобщя, че предстои излизането от печат на брой 1 от списанието за 2014 г., посветен на футбола (съставител Ива Кюркчиева, отговорен редактор Мила Маева).

В социалните науки футболът е разглеж­дан като важен инструмент за конструиране на идентичности и е свързан с дина­миката им във всекидневната култура. Предложените на вниманието на читателите теми очер­тават основните тенденции в развитието на етнологията и антропологията на фут­бола в България. Включено е и едно изследване с балканска проблематика. Тексто­вете ясно илюстрират възможностите, които дава анализът на съвременните об­ществени процеси през призмата на футбола. Представените проучвания и резултати допринасят за развитието на това научно поле в страната и показват съотносимостта им с европейските изследвания.

Съдържанието на броя и резюмета на статиите в него ще намерите по-долу. Очакваме излизането на книжното тяло в следващите месеци.

Пожелавам на всички слънчево лято, изпълнено с успешни професионални занимания и заслужена почивка,

Ива Кюркчиева